ارباب حلقه ها


 این اولین باری بود که برای فکوس بهتر و دقیق تر از تبلت استفاده کردم.
Title ارباب حلقه ها
Hit 3290
Location تهران
Camera Canon KissX4 - 550D
Telescope Skywatcher 130mm نیوتونی
F 5
Exposure 1/15
ISO 1600
Accessories 2x Barlow - Nexus 7
Date of photography 21/1/1393
keyword
کیوان


No comments have been posted.

Top