chrismass tree and cone nebula


این تصویر حاصل ترکیب چند پالت متفاوت باند باریک و داده های آر جی بی می باشد
HOO+SOO+HSO + RGB
پالت بای کالر هیدروژن-اکسیژن بعنوان پالت پایه و پالت هابل با ایجاد چند لایه مختلف طی چندین مرحله با نسبت های حداکثر 30 درصد به پالت اصلی اضافه شده. در این میان با ایجاد یک پالت بای کالر سولفور-اکسیژن تلاش کردم لبه های سحابی را در نواحی دارای سولفور اصطلاحا "های لایت" کنم. سپس تصویر ترکیبی نهایی را با آر جی بی ترکیب و تصویر نهایی ایجاد می شود. حالا نوبت تیون آپ کردن تصویر نهایی است که در نهایت تصویری قابل قبول ارایه شود. اجرای کار به این راحتی که بیان کردم نیست و بارها کار خراب می شود و باید از اول با دقت دوچندان اجرا کرد. در این تصویردر سمت راست نیمه بالا می توان سحابی متغیر هابل را به رنگ سفید مشاهده کرد.
Sensor: ZWO ASI 1600MMC
Optic: Solomark 70 triplet apo flattener inside f6
Filters: 1. Astronomic 12nm Ha OIII SII each channel 24*300sec
2. ZWO RGB each channel 20*300sec
Mount: HEQ5
Guiding system: 50mm + ASI 120MM
process: DSS+PScc
Gain 139.
Temprature -20
Title chrismass tree and cone nebula
Hit 1658
Photographer حمید ناصریحمید ناصری


No comments have been posted.

Top