ویرایش جدید بخش شرقی سحابی ویل


بدلیل نداشتن تخت کننده تصویر کراپ شده.
Title ویرایش جدید بخش شرقی سحابی ویل
Hit 3870
Photographer حمید ناصریحمید ناصری
Camera Canon EOS 700 D
Lens Aperture 6.5
Telescope William Optics FLT-110 apo
F 715
Exposure 90 min
ISO 1600


4 comments have been posted.

بسیار خوب
خیلی خوب شده آقا حمید خدا قوت
بسیار عالی و تمیز
Top