ماه


Title ماه
Hit 1960
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قایمشهر
Camera کانن1100
Telescope نیوتونی 130 میلی متری
ISO 800
Accessories بارلو 2x
Date of photography آبان 91
keyword


1 comments have been posted.

عکس خوبی از ماه گرفته اید. اما چرا ماه سبز شده ؟ خودتان پردازشی کرده اید یا این عکس خام بوده ؟ به نظر میرسه این سبزی به خاطر وجود هوای غبار آلود یا بخار موجود در جو هم باشد.
Top