یک چهارم نخست [ تربیع اول ] ( first quarter )


47% illuminated . [ 7 day old ], حدود روز هفتم از دوره چرخش ماه بدور زمین، وضعیت ماه طوری است که 50 درصد سطح ماه روشن است. فاصله ماه و خورشید در حدود 90 درجه بوده و ماه بصورت نیمه دیده شده وزمان غروب خورشید در بیشترین ارتفاع از افق قرار دارد. از این پس هر شب، سطح ماه روشن­تر شده و بزرگتر دیده می شود(تا حالت بدر). در وضعیت تربیع تحدب ماه به سمت غرب می باشد.وضعیت هلال تربیع در شب ششم یا هشتم نیز می تواند رخ دهد. گفتنی است در تربیع دوم یا آخر نیمه دیگر ماه روشن وقابل مشاهده است. منبع : http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=905
Title یک چهارم نخست [ تربیع اول ] ( first quarter )
Hit 4065
Location اصفهان
Camera canon 1200 d
Telescope apo 120 ed skywatcher
F 7.5
Exposure 1/320
ISO 100
Photography Techniques ps
Accessories neq6 pro
Date of photography 2016/1/16


No comments have been posted.

Top