ماه گرفتگی


این عکس با دوربین موبایل و به روش آفوکال از پشت دوچشمی ۸۰×۲۰ سلسترون گرفته شده
Title ماه گرفتگی
Hit 2553
Location اطراف شهر
Camera دوربین موبایل
Telescope دوچشمی سلسترون
Photography Techniques آفوکال
Accessories سه پایه vetra6903
Date of photography 1397/5/6
keyword
گرفتگی


No comments have been posted.

Top