سحابی پرده Veil Nebula
ویل حلقه گاز عظیمی است که حاصل انفجار ستاره ای در 30000 سال پیش در قالب ابرنواختر می باشد. این سحابی اندازه زاویه ای بسیار بزرگی را در آسمان می پوشاند که حدودا معادل 3 درجه است. سحابی ویل در محدوده رصدی چشم قرار نمی گیرد و باید با استفاده از عکاسی نجومی آن را آشکار نمود. .
 سه جرم NGC6992، NGC9995 و NGC6960 در این سحابی قرار دارند.

Title سحابی پرده Veil Nebula
Hit 4300
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای شور آباد - 45 کیلومتری شمال اصفهان
Camera Canon EOS 6D modified
Telescope Vixen 115 S ED
F 5.2
Exposure 12 فریم 4 دقیقه ای + 2 دارک + 1 فلت
Filter skyglow
ISO 2500
Photography Techniques استک + DSS + Photoshop
Accessories AGA1 Vixen + Vixen Reducer f5.2
Date of photography 30-6-94


No comments have been posted.

Top