تنهایی!


مقارنه ماه و زهره و مشتری در ساحل خلیج فارس 
Title تنهایی!
Hit 3419
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بندر مُقام...شهرستان پارسیان
Camera 6D
Lens 24-105
Lens Aperture 4
F 105
Exposure 2 ثانیه
ISO 200
Photography Techniques تک شات


No comments have been posted.

Top