اولین عکس آفوکال


حدود یک سال بعد از دریافت گواهی عکاسی نجومی، به گردش رصد آسمان شب رفتیم. با استفاده از تلسکوپ تونستم  این عکس رو ثبت کنم. اما به دلیل اینکه عجله داشتم عکس خوب نشد.
Title اولین عکس آفوکال
Hit 2445
Location جهرم- فارس
Camera کامپکت ؟
Telescope ؟
Photography Techniques آفوکال
Date of photography 3/9/1388
keyword
آفوکال


No comments have been posted.

Top