اسمان از راپله های قدیمی


Title اسمان از راپله های قدیمی
Hit 2612
Photographer عیسی شاهدیعیسی شاهدی
Location saryazd
Camera nikon
Lens 55 - 18
Lens Aperture 3.5
F 3.5
Exposure 2
ISO 250


1 comments have been posted.

عکس نمای زیبایی را به تصویر کشیده بسیار خوب موفق باشید
Top