2 comments have been posted.

سلام ممنونم،بله این نویز به خاطر الودگی نوری در افق میباشد.
کار خوبی است خسته نیاشی. در اسمان کمی نویز هم دیده میشود که به نظر به خاطر استفاده از ایزو بالا یا پردازش خاصی است که انجام داده اید و شاید به خاطر الودگی نوری افق تصویر شما است.
Top