شب کویر


شبی زمستانی در کویر.
نور پرذازی با شمع انجام شده است.
Title شب کویر
Hit 6451
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا - 100 کیلومتری جنوب شرق اصفهان
Camera 40D
Lens 10-24 tamron @ 10mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30
ISO 640
Photography Techniques نور پردازی با شمع
Date of photography زمستان 24/11/2009


2 comments have been posted.

خیلی جذاب و حرفه ای شده
خیلی زیباست آقای رحیمی
Top