پیچ و تاب آسمان!


Title پیچ و تاب آسمان!
Hit 2110
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location عسلویه
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 3200
Photography Techniques تک شات...


1 comments have been posted.

این عکس خیلی زیباست. مناطق جالبی دارید. باید برای طلوع راه شیری یک برنامه جدی بگذاریم. حدودای فروردین و اردیبهشت ماه زمان خوبی هست.
Top