خسوف


این عکس با استفاده از تلسکوپ 6 اینچی نیوتنی و مقر ردیاب در یکی از روستا های منطقه ی ورامین گرفته شده است
Title خسوف
Hit 1967
Location روستای محمد آباد عربها در ورامین
Telescope تلسکوپ نیوتنی 6 اینچی


No comments have been posted.

Top