گذر زهره


Title گذر زهره
Hit 3810
Location تهران
Camera پراکتیکا
Lens تله 1000
Exposure 250
Filter 12 جوشکاری
Accessories سه پایه - دکلانشور
Date of photography خرداد 91
keyword
زهره


1 comments have been posted.

با توجه به امکانات کمی که در اختیار داشته اید عکسهای خوبی گرفته اید موفق باشید
Top