ردِ رود!


Title ردِ رود!
Hit 2244
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location شیراز....روستای کوهمره سرخی
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 1min
ISO 200
Photography Techniques رد ستاره


1 comments have been posted.

خیلی زیباست با کادر بندی خوب. عکاسی طولانی تر و پدید آمدن کمان های بزرگتر از ستارگان نما را زیبا تر میکند. موفق باشید
Top