راه...


رد ستاره بر فراز امام زاده شاه فرج الله منظقه علامرودشت....لامرد
Title راه...
Hit 2949
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location لامِرد...علامرودشت
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 8
Exposure 1min
ISO 800


2 comments have been posted.

برای حذف نورهای اضافی...چون خیلی شدید بود
کار با ارزشیه استفاده از تکنیک سیاه و سفید را برای حذف نور های اضافه یا نویز انجام داده اید ؟
Top