هلال ماه و زاینده رود بی آب


نخستین باری که زاینده رود خشک شد چنان غیر منتظره بود که فکر نمیکردیم سال های سال تکرار شود و یک رسم سالانه شود. شبی را که هلال ماه در آسمان بود انتخاب کردم و عکسی از ماه به یادگار برای آینده گرفتم.
در کنار ماه سیاره زهره نیز دیده میشود.
Title هلال ماه و زاینده رود بی آب
Hit 3993
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location اصفهان
Camera کونیکا T4
Lens 28 میلیمتر کونیکا
Lens Aperture 3.5
Exposure 15 ثانیه
ISO 400 کونیکا سنتوریا
Photography Techniques عکاسی انالوگ
Date of photography تابستان 1376


No comments have been posted.

Top