رد ستارگان بر فراز برج تاریخی علاءالدوله ورامین


این برج تاریخی به پاس خدمات حاکم ورامین علاءالدوله ساخته شده است که قبر ایشان در همین برج می باشد. در دوره های مختلف ،
،فعالیت هایی از این برج شده است
همانند دیده بانی
بانک داری
پدافند غیر عامل به جهت زیر زمینی که دارد و دریچه های که به 4 طرف منتهی می شود و محل جابه جایی نظامی ها و.. در مواقع حساس بوده است که در حال حاطر دریچه ها بسته هستند
Title رد ستارگان بر فراز برج تاریخی علاءالدوله ورامین
Hit 1396
Location برج تاریخی علاءالدوله
Camera Nikon d7200
Lens 18 35
Lens Aperture 5
F 18
Exposure 60 دقیقه
ISO 280
Accessories سه پایه


No comments have been posted.

Top