ماه گرفتگی و سیاره مریخ و ستارگان اطراف


تک شات از خسوف با سیاره مریخ
Title ماه گرفتگی و سیاره مریخ و ستارگان اطراف
Hit 1383
Location روستای هونجان
Camera Conon Eos 6D
Lens 105
Lens Aperture 5/6
F 5/6
Exposure 0/8
ISO 20000
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه معمولی
Date of photography 1397/05/05


No comments have been posted.

Top