شوق خسوف قرن


عکس فوق حاصل 1365 عکس در بیش از 4ساعت عکاسی است که تمامی مراحل جزئی و کلی ماه گرفتگی 5 مرداد ماه را شامل میشود.که زمان نوردهی هر عکس 10s که 1sوقفه بین هرکدام هست .جنب و جوش رصدگران مشتاق به وضحوح مشخص است .
Title شوق خسوف قرن
Hit 1496
Photographer پوریا شیخیپوریا شیخی
Location کاروان سرای دهنمک
Camera 6d canon
Lens 16-35 canon
Lens Aperture 5/6
F 16mm
Exposure 1365*10
ISO 100
Photography Techniques رد ستاره ای
Accessories سه پایه و ریموت
Date of photography 5-6مرداد 97


No comments have been posted.

Top