ابر ماه گرفته بر فراز قزوین


تصویر ابر ماه گرفته بر فراز المانی در شهر قزوین  در 11 بهمن 1396
Title ابر ماه گرفته بر فراز قزوین
Hit 2641
Photographer Saeed FarjadSaeed Farjad
Location Qazvin
Camera canon 6d
Telescope 8 inch Dobsonian
F 1200 mm


No comments have been posted.

Top