دجاجه


Title دجاجه
Hit 3528
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location قم-نویس
Camera canon 60D
Lens 16.35
Lens Aperture 2.8
Exposure 283s
ISO 640
Photography Techniques تک فریم_پردازش
Accessories سه پایه
Date of photography 92
keyword
دجاجه


1 comments have been posted.

زیباست. فقط کمی نویز در تصویر دیده میشود. کمی هم کنتراست بالا رفته که به رنگ ها در عکس صدمه زده
Top