رانندگی به سمت خورشید

رانندگی به سمت خورشید


چه مدت طول می کشد تا با خودرو به خورشید برسیم؟ بریتنی 7 ساله و D.J دوازده ساله ، یک روز عصر هنگام شام این سوال را مطرح کردند. جیمز که 7 ساله است، پیشنهاد می کند که با یک ماشین مسابقه ای واقعاً سریع این سفر را انجام دهیم در حالی که کریستوفر 4 ساله نیز، مشتاقانه موافق است. جری، که بزرگترین پسر خوانواده است وعادت دارد در سفرهای خانوادگی زمان رانندگی را بر اساس مسافت تقسیم بر سرعت تخمین بزند، پیشنهاد می کند محاسباتی انجام دهد. "بیایید ببینیم ... خورشید 93 میلیون مایل از ما فاصله دارد. اگر ما با سرعت 93 مایل در ساعت رانندگی کنیم، این سفر 1 میلیون ساعت طول می کشد." 1 میلیون ساعت چقدر طول می کشد؟ یک سال 365 روز است و هر روز 24 ساعت، یعنی یک سال 8760 ساعت است، پس صد سال 876،000 ساعت خواهد بود، که هنوز کمی از 1 میلیون ساعت فاصله  دارد. خورشید واقعاً بسیار دور است. کریستوفر تحت تأثیر قرار نگرفته است، اما هرچه بزرگتر شود، او هم این را درک خواهد کرد. شما باید تحت تأثیر چیزی قرار بگیرید که 93 میلیون مایل با شما فاصله دارد و باز هم وقتی به آن نگاه می کنید چشمان شما را آزار می دهد!

Top