كپرنيك ، اراتوستن و ...


حدود 9 ثانيه فيلم برداري با وبكم و پردازش با Registax
Title كپرنيك ، اراتوستن و ...
Hit 3323
Location شيراز
Camera وبكم TSCO
Lens -
Lens Aperture f/5
Telescope 150 م م بازتابي
F 650 م م
Filter -
Photography Techniques اتصال وبكم به تلسكوپ به روش Prime focus


No comments have been posted.

Top