جریان های مغناطیسی راه شیری

جریان های مغناطیسی راه شیری


میدان های مغناطیسی در فیزیک بین ستاره ای چه نقشی دارند؟ تجزیه و تحلیل مشاهدات ماهواره پلانک آژانس فضایی اروپا از پرتوهای منتشر شده توسط دانه های گرد و غبار تحت تأثیر میدان های مغناطیسی، از ساختارهای مغناطیسی در کهکشان ما که تا کنون ناشناخته بودند پرده برداشته است (خطوط منحنی که در تصویر کامل امروز از آسمان نشان داده شده است). قسمتهای قرمز تیره، صفحه راه شیری را نشان می دهد ، جایی که غلظت گرد و غبار در بالاترین حد است. قوسهای عظیم بالای صفحه مرکزی احتمالاً بقایای وقایع انفجاری گذشته در هسته کهکشان ما است که از نظر مفهومی شبیه به ساختارهای حلقه ای مغناطیسی در جو خورشید ما هستند. موازی بودن جریان های رشته ای منحنی میان ستاره ای، با گاز هیدروژن خنثی شواهد جالبی را بر این حقیقت ارائه می دهد که میدان های مغناطیسی نه تنها در شکل دادن به محیط میان ستاره ای بلکه در شکل گیری ستارگان نیز می توانند به کمک گرانش بیایند. اینکه مغناطیس چگونه روی تحول کهکشان ما تأثیر گذاشته است، احتمالاً تا سالها موضوع تحقیق خواهد بود.

Top