آلفونسوس و رزقالی


امتیاز و حق نشر تصویر : Noel Donnard

 امشب تلسکوپ‌تان را به سمت ماه ربیع اول تنظیم کنید. در امتداد سایه‌مرز ، خط سایهی بین شب و روز، این دو دهانه‌ی بزرگ را جست‌وجو کنید که با نگاهی جادویی به شما خیره شدهاند. آلفونسوس (چپ) و رزقالی دهانههای برخوردی باستانی در سواحل شمالشرقی دریای نوبیوم ، دریای ابرهای ماه هستند. قطر دهانه‌ی آلفونس بیش‌ از 100 کیلومتر است.  خورشید قله‌ی مرکزی آن را که 1.5 کیلومتر ارتفاع دارد در زیر نور خورشید و سایه‌ی تاریک نمایان کرده است. فضاپیمای رنجر 9 که در جست‌وجوی مکان‌های بالقوه برای فرود آپولو بود ، عکسهایی از نزدیک از آلفونسوس قبل از سقوطش در دهانهای در شمالشرقی (سمت چپ) کوه مرکزی در سال 1965 تهیه کرد.  الپتراگیوس، بین آلفونسوس و رزقالی، دهانه‌ی کوچک با کف (سطح) و قله‌ی مرکزی بیش از حد بزرگ است.Top