نقطه سرخ


دقیقا بعد از گرفت کامل دکمه شاتر فشرده شد و با 15 ثانیه نوردهی عکس ثبت شد
نور زمینه نور امبیانس محیط است
Title نقطه سرخ
Hit 1622
Photographer سجاد خاوییسجاد خاویی
Location پزوز
Camera 6d
Lens 16-35
Lens Aperture 2.8
F 16mm
Exposure 15 sec
ISO 6400
Photography Techniques landscape


No comments have been posted.

Top