شبیه‌سازی: شکل‌گیری نخستین ستاره‌ها


امتیاز ویدئو: Harley Katz (U. Oxfordet al.

نخستین ستاره‌ها چگونه شکل گرفتند؟ برای کمک به کشف این موضوع ، شبیه‌سازی کامپیوتری SPHINX  از شکل‌گیری ستاره‌ها در ابتدای عالم ویدئویی از برخی از نتایج آن ساخته است . گذشت زمان از انفجار بزرگ گذشت میلیون‌ها سال در سمت چپ بالا نشان داده شده است. حتی 100 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ، ماده کافی برای تولد ستاره‌ها به طور یکنواخت در سراسر کیهان پخش شد. علاوه بر تابش زمینه، جهان تاریک بود. خیلی زود، توده‌های مواد با گاز هیدروژن غنی شدند و  شروع متراکم شدن و شکل‌گیری نخستین ستاره‌ها کردند. در فیلم گذر زمان  (تایم لپس، بنفش نمایان‌گر گاز ، سفید نمایان‌گر نور است و طلایی تابش‌های پرانرژی را نشان می‌دهد که هیدروژن را یونیزه می‌کند و آن را به الکترونهای باردار و پروتون‌ها تجزیه می‌کند. همچنین نواحی طلایی عظیم‌ترین ستارها را که با ابرنواخترهای قدرتمند می‌میرند، دنبال می‌کند. دایره وسط ناحیه مرکزی را نشان می‌دهد که در حال تبدیل شدن به یک کهکشان است. این ویدئو شبیه‌سازی تا 550 میلیون سالگی جهان ادامه دارد. برای ارزیابی درستی شبیه‌سازی‌های SPHINX و فرضیات آن، نتایج نه فقط با مشاهدات عمیق فعلی مقایسه می‌شوند، بلکه در آینده با مشاهدات مستقیم‌تر جهان اولیه با تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا نیز مقایسه خواهند شد.


Top