ماکیان

 

دیوار ماکیان Cygnus wall

دیواره ماکیان، بخشی از سحابی آمریکای شمالی در صورت فلکی ماکیان است. سحابی تقریبا1500سال نوری از زمین فاصله دارد. وسعت دیواره ماکیان تقریبا 20 سال نوری است. دیوار متمرکزترین قسمت ستاره زای سحابی را به نمایش میگذارد

تصویر نجومی روز ناسا: باقی مانده ابرنواختر دبلیو63

روح یک ستاره که مدت‌ها پیش مرده، باقی مانده ابرنواختر دبلیو63 که شبیه یک حلقه کم رنگ از دود کیهانی در کنار صفحه راه شیری و در صورت فلکی شمالی ماکیان (قو) می‌درخشد.

تصویر نجومی روز ناسا: قسمت غربی سحابی پرده

این رشته های با ظاهر ظریف از گازهای درخشان، در آسمان زمین و در جهت سحابی ماکیان قرار دارد.

صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری

صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری و سحابیهای پیرامون آن

fireworks ngc 6946 & ngc 6939


Gamma Cygnus ) A part of Emission nebula "IC1318 )


سحابی ویل


سحابی های اطراف ستاره دنب

سحابی های اطراف ستاره دنب صورت فلکی ماکیان (دجاجه)

Top