آوای شب


پانورامایی از 8 عکس در نمایی از کوههای دالانکوه - داران - دامنه - اصفهان

Title آوای شب
Hit 3812
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location داران - دامنه
Camera کانن 400
Lens 16
Lens Aperture 3.5
Exposure 30 ثانیه
ISO 800
Date of photography 22 دی 92


No comments have been posted.

Top