روستا

 

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


M8-M20


Comet Neowise C/2020 F3


رد ستارگان بر فراز سامان


کهکشان راه شیری

مرکز کهکشان راه شیری

آسمان از ما چشم بر نمی دارد

حوالی ظهر بود، بعد از چند روز هوا آفتابی شده بود. وقت خوبی بود برای عکاسی و قدم زدن. اینجا اطراف روستای لاسم است. ما چندین روز اینجا چادر زده بودیم و این رودخانه کم کم شده بود حیاط خانه ی ما که خورشید هم با همکاری ابرها حال خوب ما را تکمیل کرد.

کهکشان مثلث


سحابی شکارچی


شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

قلعه لک لکها


Top