خداحافظ

 

خداحافظ زمستان


کهکشان M33

کهکشان m33 واقع در صورت فلکی مثلث

آخرین نفس!


عکاس آسمان


آسمان خارا


خداحافظ شکارچی

با آغاز بهار شکارچی آسمان صحنه را ترک میکند و از سویی دیگر آسمان بهار و تابستان چهره آسمان را دگرگون میکند.

شهاب خداحافظی

شهاب هدیه ی سال نو امیدوارم از آن خوشت بیاید از طرف دوستت زمستان

لذت یک عمر عکاسی

ثبت آخرین گذر زهره (ناهید) در قرن حاضر

غروب تابستان در اولین شب پائیز

با آمدن پائیز ، صور فلکی تابستان کم کم خداحافظی(غروب) می کنند و جاشون رو به تازه واردها می دهند !

Top