اوضاع

 

Rosetta Nebula

سحابی رزت

ز چشم من بپرس اوضاع گردون که شب تا صبح اختر میشمارم


عقربی بالای شهمیر


ترفندهای عکاسی در شب

برای همه ما همیشه پیش آمده است که به ترفندهای ویژه عکاسان حرفه ای فکر کنیم، شگردهایی که به آنها کمک می کند عکس های فوق العاده ای از مناظر شبانگاهی بگیرند. در ادامه با برخی از این ترفندها آشنا خواهیم شد.

شماره بیست و دوم ماهنامه بین المللی آسمان شب منتشر شد.

شماره بیست و دوم ماهنامه بین المللی آسمان شب با مطالب متنوع در حوزه فضا و ستاره شناسی منتشر شد.

Top