بارانی از ستاره


Title بارانی از ستاره
Hit 557
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location مازندران-حوالی کلاردشت
Camera canon 600d
Lens 18-55
Lens Aperture 4
Exposure 30s
ISO 100
Photography Techniques رد ستاره ای
Accessories سه پایهwf6615


No comments have been posted.

Top