مجموعه تاریخی گنجعلیخان


مجموعه تاریخی گنجعلیخان بازار کرمان در مرکز شهر و محیط با الوئپدگی نوری شدید قرار دارد ، عکس متشکل از 170 شات با مشخصات ذیل میباشد ک در نرم افزار سیکویتور استک گردیده و نهایتا در فتوشاپ پروسس انجام گردید.
Title مجموعه تاریخی گنجعلیخان
Hit 1413
Location بازار کرمان
Camera Nikon D810
Lens Nikon 14-24 2.8
Lens Aperture 5
F 14mm
Exposure 25sec
ISO 100
Photography Techniques استار تریل
Date of photography 1/12/2019


No comments have been posted.

Top