۴ طلوع در یک قاب


۴ طلوع در یک قاب . طلوع همزمان خورشید و ماه در آسمان و انعکاس آن در آب
Title ۴ طلوع در یک قاب
Hit 1361
Photographer Hamid Reza EsmailiHamid Reza Esmaili
Location حوض سلطان
Camera 6d
Lens ۲۴-۱۰۵
Lens Aperture 13
Exposure 1/20
ISO 100
Date of photography 1398/10/05


No comments have been posted.

Top