زمان

 

The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

طلوع کهکشان راه‌شیری

یکی از بهترین زمان های که البته خودم هم دوست دارم برای گرفت عکس از کهکشان راه شیری همین موقع طلوع آن است.

گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


گذشت زمان


مراحل خورشید گرفتگی 5 دی


شاخ بوفالو Bufalo Horn

در پدیده خورشید گرفتگی زمانی پیش می آید که از دید ناظر زمینی خورشید شبیه به شاخ بوفالو می شود

مسیر

کهکشان راه شیری بر فراز جاده ی خاکی

عطارد و آلودگی

این عکس در زمان گذر عطارد ثبت شده است که به خاطر الودگی هوای تهران ثبت این تصویر ممکن شده است و نیازی به استفاده از فیلتر نبوده است

کسوف کامل

این عکس از زمان گرفت کامل در شیلی است

ثبت غیر ممکن

این عکس در بع از خورشی گرفتگی شیلی گرفته شده است و ثبتی غیر ممکن به نظر میرسید چون بر طبق محاسبات زمان تماس چهارم تباید ثبت میشد ولی به علت حضور در کنار اقیانوس و افق منفی اتفاث افتاد

Top