غروب هلال ماه جمادی الاولی


این تصویر بر روی فیلم نگاتیو و به صورت تمام آنالوگ با لنز تله 200 میلیمتر به ثبت رسیده است
ساختمانی که در عکس دیده میشود فانوس دریایی جزیره هنگام است
مشخصات فیلم: fujicolor c200
مشخصات داروی ظهور: kodak flexicolor c41
Title غروب هلال ماه جمادی الاولی
Hit 1163
Location جزیره هنگام
Camera pentax z20
Lens 80-200 asahi


No comments have been posted.

Top