گذر عطارد از برابر خورشید


برای ثبت تصویر پس از محاسبه و جانمایی دقیق با استفاده از نقشه شرایط به نحوی قرار گرفت که محل قرارگیری خورشید در ارتفاع 2 درجه دقیقا پشت سوژه زمینی باشد. نتیجه این عکس به شکل زیر ثبت شد.
Title گذر عطارد از برابر خورشید
Hit 1682
Photographer مصطفی شمسیمصطفی شمسی
Location اطراف شهرستان اراک
Camera Canon EOS 80D
Lens Tamron 150-600
Lens Aperture 8
Telescope -
F -
ISO 400
Photography Techniques تک فریم
Accessories Tripod Manfretto MT190Xpro4
Date of photography 1398/08/20


No comments have been posted.

Top