گذر زهره


گذر زهره از مقابل خورشید خرداد 1391
Title گذر زهره
Hit 2638
Location رودهن
Camera DMK21AU04
Telescope Celestron C14 Losmandy G11+ Gemmini - Go To.
Photography Techniques astro webcam


1 comments have been posted.

یک کار زیبا از گذر بیاد ماندنی زهره
Top