راه شیری


راه شیری در روستای هونجان
راه شیری در نمایی از آسمان شب تابستان در روستای هونجان
Title راه شیری
Hit 3780
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera کانن 350 دی
Lens 10-24 تامرون
Lens Aperture 3.5
Telescope .
F .
Exposure 95 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques با استفاده از موتور ردیاب
Accessories با استفاده از موتور ردیاب


No comments have been posted.

Top