مقارنه مشتری و زهره


مقارنه مشتری و زهره  حدود 18 سال پیش
این درخت نزدیکترین سوژه ای بود که برای عکاسی نمای زمین و آسمان انتخاب میکردم. آن سالها تجهیزات عکاسی گران و تنوع آن بسیار کم بود. روش عکاسی متفاوت از حالا و زمان برای دیدن نتیجه عکاسی بسیار کند میگذشت.  ولی لذتی که از این کار میبردم کم از عکاسی حال حاضر نبود. شاید این کار لطف دیگری داشت و این لطف حالا کم رنگ تر شده است.


Title مقارنه مشتری و زهره
Hit 3742
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location اصفهان
Camera کونیکا T4
Lens 28 میلیمتر کونیکا
Lens Aperture 3.5
Exposure 20 ثانیه
ISO فیلم ایزو 1000 کونیکا
Photography Techniques عکاسی آنالوگ
Date of photography پاییز 1377


No comments have been posted.

Top