عبور ایستگاه بین المللی


عبور ایستگاه ISS از فراز ایران که بین 5:10 تا 5:13 در تاریخ 94/06/19 با درخشندگی از قدر 3.4- صورت گرفت. تصویر در اصفهان ثبت شد.
ایستگاه در صورت فلکی پرسئوس آشکار شد و در زاویه 10 درجه افق شرق ناپدید شد.
Title عبور ایستگاه بین المللی
Hit 3196
Photographer جلیل آسایشجلیل آسایش
Location اصفهان
Camera Nikon D3300
Lens 18-55
Lens Aperture 4.5
Telescope بدون تلسکوپ
F 18 mm
Exposure 44 s
Filter no filter
ISO 1600
Photography Techniques تکفریم
Accessories Nikon ViewNX Software
Date of photography 1394/06/19


No comments have been posted.

Top