بارش شهابی برساوشی


Title بارش شهابی برساوشی
Hit 2380
Location دریاچه بزنگان
Camera 60D canon
Lens 17mm
Lens Aperture 4
Exposure 30s
ISO 1600


1 comments have been posted.

شانس خوبی داشته اید که در یک شات رد یک شهاب را ثبت کرده اید ولی دیافراگم شما بالا بوده و متاسفانه ستارگان کمی مشاهده میشوند. به هر صورت بسیار خوب موفق باشید
Top