وقتی آسمان پر ستاره نیست


در 3-4 سال گذشته، به ندرت به سفر غیر نجومی رفته ام. این بار نیز در سفری نجومی، بر صخره های موج شکن قدیمی، در نزدیکی فانوس دریایی، زیر آسمانی پوشیده از ابر منتظر دیدار ستاره ها هستم. لحظه به لحظه بر تراکم ابرها افزوده می شود. باران تا چند لحظه ی دیگر شروع به ریزش می کند. عکاسی نجومی نمی شود کرد و بازگشت دیرهنگام از روی صخره های خیس مشکل است. نمایش طبیعت، بهترین پاداش برای من است. نمایشی با نور، صدا، تصویر و حرکت.
Title وقتی آسمان پر ستاره نیست
Hit 4450
Location بابلسر
Camera Canon EOS 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture 5.6
Exposure 6 دقیقه
ISO 100
keyword


1 comments have been posted.

فوق العاده زیباست. یک نمای رویایی
Top