ماه در آخرین شب دی


ماه
Title ماه در آخرین شب دی
Hit 3590
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location جهرم
Camera 7 دی کانن
Lens -
Lens Aperture -
Telescope 120 لوله بلند اسکای وایچر
F 9
Exposure 100
Filter -
ISO 100
Photography Techniques عکاسی از ماه
Accessories پایه EQ5/SYSTEM GO TO
Date of photography 30/10/92
keyword


No comments have been posted.

Top