تصاویر خسوف


تصاویر ماه گرفتگی با استفاده از تلسکوپ 6 اینچی و مقر ردیاب گرفته شده است محل تصویر برداری در یکی از روستا های منطقه ی ورامین در جنوب استان تهران است
Title تصاویر خسوف
Hit 3929
Location روستای محمد آباد عربها در ورامین
Telescope تلسکوپ نیوتنی 6 اینچی


No comments have been posted.

Top