Total Lunar Eclipse


تصویری از ماه گرفتگی کامل 25 خرداد ماه 1390 که یکی از زیباترین گرفت های ماه بود. در این خسوف موقعیت قرارگیری ماه در زمان گرفت ، در میان توده ستارگان کهکشان راه شیری بود. تا کمتر از 3 هفته دیگر و در 5 مرداد ماه امسال شاهد پدیده ماه گرفتگی یا خسوف دیگری خواهیم بود. این ماه گرفتگی که از طولانی ترین ماه گرفتگی های اخیر است از شامگاه 5 مرداد آغاز و تا ساعاتی پس از نیمه شب 6 مرداد ماه به طول می انجامد. موقعیت بسیار خوبی است تا علاوه بر مشاهده این خسوف آن را در میان طبیعت و بناهای تاریخی عکاسی کنیم. در این شب علاوه بر ماه کهکشان راه شیری نیز در آسمان دیده میشد و در صورت حضور در مناطق خارج از شهر میتوان هر دو موضوع را رصد و عکاسی کنیم.


Title Total Lunar Eclipse
Hit 2797
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location Total Lunar Eclipse
Camera Canon 5D Classic
Telescope Vixen R200ss
F 4
Exposure 1 minute
Filter none
ISO 1600
Date of photography 15/6/2011


No comments have been posted.

Top