بارش شهابی جوزاییبارش شهابی جوزایی در روستای سلطان نصیر حوالی نایین استان اصفهان

بارش شهابی چیست

شب‌های خاصی از سال تعداد شهاب‌ها به یک‌باره زیاد می‌شود که به این پدیده «بارش شهابی» گفته می‌شود. بارش‌های شهابی در اثر ورود توده‌ای از ذرات به جو زمین به وجود می‌آیند. این ذرات با سرعت‌های زیاد(چند ده کیلومتر در ثانیه) و تقریباً به طور موازی وارد جو می‌شوند. در نتیجه از دید ناظر زمینی به نظر می‌آید که همة شهاب‌ها از یک نقطه آسمان خارج می‌شوند که به این نقطه کانون بارش گفته می‌شود. کانون بارش در هر صورت فلکی باشد، بارش شهابی به نام آن خوانده می‌شود.

مهمترين بارشهای شهابی ساليانه

زمان اوج بارش

بازه فعاليت

نام بارش

2 ارديبهشت

27 فروردين- 5 ارديبهشت

شلياقی

16 ارديبهشت

30 ارديبهشت ـ 7 خرداد

اتا ـ دلوی

6 مرداد

21 تير ـ 28 مرداد

دلتا دلوی جنوبی

21 مرداد

24 تير ـ 3 شهريور

دلتا دلوی شمالی

22 مرداد

26 تير ـ 2 شهريور

برساووشی

17 مهر

14 مهر ـ 18 مهر

تنينی

30 مهر

10 مهر ـ 16 آبان

جباری

14  آبان

9 مهر ـ 4 آذر

ثوری جنوبی

21 آبان

9 مهر ـ 4 آذر

ثوری شمالی

27 ابان

23 آبان ـ 30 آبان

اسدی

23 آذر

16 آذر – 26 آذر

جوزايی

1 دی

26 آذر ـ 5 دی

دبی

14 دی

11 دی  ـ 15 دی

ربعی

Title بارش شهابی جوزایی
Hit 5000
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای سلطان نصیر حوالی نایین استان اصفهان
Camera canon5d
Lens 10 میلیمتر
Lens Aperture 3.5
Exposure 19 ثانیه
ISO 3200


No comments have been posted.

Top